ติดต่อสอบถาม

คุณสามารถติดต่อกับเราโดยผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวกับเราทั้งหมด ถือเป็นเกียรติและมีคุณค่า ในการที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป ขอขอบคุณ!

ชื่อคุณ:
อีเมล์:
ข้อความ:
HTML code isn't allowed here.
 
WELCOME All MEMBER
 
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สำหรับท่านที่สนใจสมัครสมาชิก กรุณาอ่านเเงื่อนไขการสมัครที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์การตั้งค่าส่วนตัว การใช้งานกระดานข่าวและอื่นๆ
 
CLICK HERE
 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-1
( คำถามมี 99 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-2
( คำถามมี 99 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1
( คำถามมี 99 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2
( คำถามมี 93 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
( คำถามมี 64 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 1
( คำถามมี 104 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 2
( คำถามมี 80 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ระเบียบฯการรักษาความลับ-2
( คำถามมี 75 ข้อ)
ระเบียบฯ การรักษาความลับ-1
( คำถามมี 75 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 3
( คำถามมี 101 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 2
( คำถามมี 116 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-1
( คำถามมี 55 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-2
( คำถามมี 32 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 1
( คำถามมี 100 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา - 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 3
( คำถามมี 103 ข้อ)
วิธีพิจารณาความอาญา 1
( คำถามมี 101 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาไทย ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฎ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-3
( คำถามมี 30 ข้อ)
กฎหมายลักษณะพยาน-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายลักษณะพยาน-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฏหมายลักษณะพยาน-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎ ก.ตร. ชุดที่ 3
( คำถามมี 80 ข้อ)
ระเบียบฯการรักษาความลับ-3
( คำถามมี 60 ข้อ)
พรบ.ฯทางปกครอง-1
( คำถามมี 65 ข้อ)
พรบ.ฯทางปกครอง-2
( คำถามมี 51 ข้อ)
พรบ.ฯ ทางปกครอง-3
( คำถามมี 50 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม 1
( คำถามมี 91 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม 2
( คำถามมี 97 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-4
( คำถามมี 49 ข้อ)
ความรู้ความสามารถทั่วไป-5
( คำถามมี 62 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
( คำถามมี 96 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
( คำถามมี 100 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
( คำถามมี 49 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-5
( คำถามมี 49 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ-4
( คำถามมี 101 ข้อ)
ภาษาไทย
( คำถามมี 130 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ
( คำถามมี 125 ข้อ)
สังคม-1
( คำถามมี 125 ข้อ)
ภาษาไทย-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
สังคม-2
( คำถามมี 122 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ-2
( คำถามมี 101 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-1
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-2
( คำถามมี 105 ข้อ)
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม 4
( คำถามมี 70 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยี่สารสนเทศเบื้องต้น-2
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-3
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-5
( คำถามมี 103 ข้อ)
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นชุดที่ 4
( คำถามมี 100 ข้อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-5
( คำถามมี 30 ข้อ)
ระเบียบฯงานสารบรรณ-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
กฏหมายลักษณะพยาน-4
( คำถามมี 30 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฏ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-4
( คำถามมี 100 ข้อ)
พรฏ.ฯกิจการบ้านเมืองที่ดี-5
( คำถามมี 82 ข้อ)
ประมวลกฎหมายอาญา-5
( คำถามมี 34 ข้อ)
ระเบียบฯรักษาความลับ-4
( คำถามมี 50 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ-2
( คำถามมี 50 ข้อ)
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง-4
( คำถามมี 80 ข้อ)
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 5
( คำถามมี 84 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-1
( คำถามมี 45 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานฝ่ายอำนวยการ
( คำถามมี 60 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-2
( คำถามมี 62 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ-3
( คำถามมี 45 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ-1
( คำถามมี 70 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน-1
( คำถามมี 50 ข้อ)
ความรู้พื้นฐานระเบียบงานการเงิน-2
( คำถามมี 35 ข้อ) 
Clip Video Learn Online
 
 
    กฎหมายลักษณะพยาน (สาระน่ารู้)
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ.2551
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ2558
  ประกาศ คสช.88/2557
  คำสั่ง คสช.44/2558
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ51-53
  ประกาศ คสช.111/2557
  ประกาศ คสช.89/2557
  ประกาศ คสช.114/2557