ติดต่อสอบถาม


ชื่อคุณ:
อีเมล์:
ข้อความ:
โค้ด HTML ไม่อนุญาตให้ใช้ที่นี่
 
เข้าระบบ/ทำแบบทดสอบที่นี่
 
รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

 
รายวิชาแบบทดสอบออนไลน์
 

แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย ชุดที่ 1  
ภาษาไทย ชุดที่ 2 
ภาษาไทย ชุดที่ 3 
ภาษาไทย ชุดที่ 4 
ภาษาไทย ชุดที่ 5 
............................
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1 
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2 
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 5

.....................................
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-1
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-2 
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-3 
พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-4    
พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-5

........................................

ระเบียบฯงานสารบรรณ-1
ระเบียบฯงานสารบรรณ-2
ระเบียบฯงานสารบรรณ-3
 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-4 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-5

.........................................
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -1
 
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -2
 
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -3
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง-4

..........................................
ระเบียบฯรักษาความลับ-1 
ระเบียบฯรักษาความลับ-2 
ระเบียบฯรักษาความลับ-3 
ระเบียบฯรักษาความลับ-4
..........................................

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-1 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-2 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-3
..........................................
ประมวลกฎหมายอาญา-1
ประมวลกฎหมายอาญา-2 
ประมวลกฏหมายอาญา-3
ประมวลกฎหมายอาญา-4

............................................
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-1 
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-2
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-3 
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-4
............................................
กฎหมายลักษณะพยาน-1
กฎหมายลักษณะพยาน-2 
กฎหมายลักษณะพยาน-3 
กฏหมายลักษณะพยาน-4
...........................................
พรบ.ฯทางปกครอง1 
พรบ.ฯทางปกครอง2 
พรบ.ฯทางปกครอง3 
..................................
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-1 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-2 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-3 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-4 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-5  
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-6
.............................
ความรู้ความสามารถทั่วไป1    
ความรู้ความสามารถทั่วไป2 
ความรู้ความสามารถทั่วไป3 
ความรู้ความสามารถทั่วไป4  
ความรู้ความสามารถทั่วไป5 
...........................
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-1 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-2 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-3 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-4 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-5 
............................
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-1 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-2 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-3 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-4
เทคโนโนยีสารสนเทศฯ-5

.........................
ภาษาอังกฤษ-1

ภาษาอังกฤษ-2
 
ภาษาอังกฤษ-3 
ภาษาอังกฤษ-4 
ภาษาอังกฤษ-5 
..................
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-1 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-2 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-3 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-4

 
About Immigration
 

Admin::0923730055
 
Learn English Online
 
 
ดาวน์โหลดตัวบท/วิชาการ
    กฎหมายลักษณะพยาน (สาระน่ารู้)
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
  พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  ประมวลกฎหมายอาญา
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ.2551
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 
รวมลิงค์ส่วนราชการ
 

 
พยากรณ์อากาศ
   
Tools/ PhP-Nuke
  · สร้างโมดูล
· สร้างเมนู
· แปลง HTML เป็น PHP
· แปลง HTML เป็น ASP
· แปลง HTML เป็น JSP
· แปลง HTML เป็น Perl
· แปลง HTML เป็น Javascript
· แปลง HTML เป็น SWS
· แก้ไข HTML ออนไลน์
· สร้าง Meta Tag
· สร้าง Popup
· สร้าง Scrollbar
· รหัสสี (Hex colors)
· แสดงตัวอย่าง
· เข้ารหัส Source
· เข้ารหัส HTML
· เข้ารหัส URL
· เข้ารหัส Email
· เข้ารหัส Rot-13