Clip Video/Julaluk Moore
 
 
ดาวน์โหลดตัวบท/วิชาการ
    กฎหมายลักษณะพยาน (สาระน่ารู้)
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ.2551
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ2558
  คำสั่ง คสช.44/2558
  ประกาศ คสช.88/2557
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ51-53
  ประกาศ คสช.111/2557
  ประกาศ คสช.114/2557
  ประกาศ คสช.89/2557
  คำสั่ง คสช. ที่ 7/2559
  คำสั่ง คสช. ที่ 6/2559
 
รวมลิงค์ส่วนราชการ
 

 
Tools/ PhP-Nuke
  · สร้างโมดูล
· สร้างเมนู
· แปลง HTML เป็น PHP
· แปลง HTML เป็น ASP
· แปลง HTML เป็น JSP
· แปลง HTML เป็น Perl
· แปลง HTML เป็น Javascript
· แปลง HTML เป็น SWS
· แก้ไข HTML ออนไลน์
· สร้าง Meta Tag
· สร้าง Popup
· สร้าง Scrollbar
· รหัสสี (Hex colors)
· แสดงตัวอย่าง
· เข้ารหัส Source
· เข้ารหัส HTML
· เข้ารหัส URL
· เข้ารหัส Email
· เข้ารหัส Rot-13
 
สมัครสมาชิกใหม่ และ สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:

[ _PASSWORDLOST | สำหรับผู้ต้องการสมัครใหม่ ]